ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา2555

 

ด้านที่ 3
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา
2555

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

สาขาวิชา

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

 

รวม

 

รวม

ยานยนต์

23

0

23

ยานยนต์

22

0

22

ยานยนต์

19

0

19

เครื่องมือกล

12

0

12

เครื่องมือกล

14

1

15

เครื่องมือกล

16

0

16

การบัญชี

2

20

22

การบัญชี

1

36

37

การบัญชี

0

30

30

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16

30

46

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

29

34

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

27

30

ไฟฟ้ากำลัง

26

0

26

ไฟฟ้ากำลัง

20

0

20

ไฟฟ้ากำลัง

49

4

53

อิเล็กทรอนิกส์

12

1

13

อิเล็กทรอนิกส์

17

1

18

อิเล็กทรอนิกส์

51

9

60

 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชา

ปวส.1

ปวส.2

การบัญชี

1

18

19

การบัญชี

0

10

10

การพัฒนาเว็บเพจ

1

11

12

การพัฒนาเว็บเพจ

4

9

13

เทคนิคยานยนต์

6

0

6

เทคนิคยานยนต์

18

0

18

เครื่องมือกล

6

0

6

เครื่องมือกล

8

0

8

ติดตั้งไฟฟ้า

14

0

14

ติดตั้งไฟฟ้า

21

0

21

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

19

3

22

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

6

0

6

 

 สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

จำนวน

ปวช. 1

91

51

142

ปวช. 2

79

67

146

ปวช. 3

138

70

208

รวมระดับชั้น ปวช.

308

188

496

ปวส. 1

47

32

79

ปวส. 2

57

19

76

รวมระดับชั้น ปวส.

104

51

155

รวมทั้งหมด

412

239

651

 

ข้อมูลจากงานทะเบียน  วันที่ 18 ธันวาคม 2555

 

Last Updated on Saturday, 26 January 2013 17:30

barbekü