• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เบอร์โทรภายใน

  • PDF

 

งาน/แผนกที่ใช้โทรศัพท์     เบอร์โทรศัพท์ภายใน              
1.เบอร์ติดต่อภายนอก 042-638197
2.สายตรงห้องผู้อำนวยการ/บ้านพัก 042-662522
3.ห้องผู้อำนวยการ 101
4.รองฝ่ายบริหารทรัพยากร 102
5.ห้องบริหารงานทั่วไป               1001    
6.รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 121
7.รองฝ่ายวิชาการ 116
8.หน้าห้องผู้อำนวยการ 1001
9.งานการเงิน 110
10.ห้องแผนงานและความร่วมมือ 103
11.ห้องกิจการนักเรียนนักศึกษา 122
12.ห้องงานทะเบียน 109
13.ห้องวิชาการ 125
14.ห้องสมุด 114
15.ห้องงานประกันคุณภาพ 118
16.ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 119
17.ห้ององค์การวิชาชีพ 104
18.ห้องงานพัสดุ 113
19.ป้อมยาม 128

20.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 130
21.แผนกวิชาช่างยนต์ 129
22.แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 107
23.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 108

Last Updated on Monday, 10 December 2012 12:56

You are here: เบอร์โทรศัพท์ภายใน