• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลสถานศึกษา

  • PDF

logo nikhom copy

วิสัยทัศน์ (Vision)
          สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ

พันธกิจ (Mission)

     3.1  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     
3.2  พัฒนา  ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ ชุมชน สถานประกอบการทำให้ระบบนอกระบบและทวิภาคี
     
3.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
3.4  พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชาชีพ

     3.5  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อยกระดับการศึกษาและประกอบอาชีพ

เป้าประสงค์ (Purpose)
     4.1   สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ  การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงตามมาตรฐานสากล

     4.2   สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เป็นเครือข่ายความร่วมมือ

     4.3   สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษาอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนอย่างสมดุล

     4.4   สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน

     4.5   สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรนักเรียน นักศึกษาเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ

ปรัชญาของสถานศึกษา

“ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา สามัคคี” 

เอกลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 

“บริการดี  วิชาชีพเยี่ยม เปี่ยมไมตรี 

อัตลักษณ์  วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

“ทักษะดี  มีคุณธรรม  นำสู่สากล” 

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

nkflag

ความหมายของสีบนธงประจำวิทยาลัย

                  สีแดงเลือดหมู  ความหมาย  เป็นสีแสดงถึงความสามัคคีของชาววิทยาลัยฯ

        สีเทา            ความหมาย  สติปัญญา  มันสมอง  และการเรียนรู้ฯ

 1. ความเป็นมา

          1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ   ที่ตั้ง   ขนาด

                     ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

                     ที่ตั้ง               119 หมู่ที่ 1   ตำบลโชชัย 

                                         อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  49130

                    เบอร์โทรศัพท์    0-4263-8197  

                    เบอร์โทรสาร   0-4263-8197  ต่อ  115

                    Homepage     www.nk-icc.ac.th

                    พื้นที่              เนื้อที่  200 ไร่

                    เขตติดต่อ         ทิศเหนือจรด                ที่ดินของชาวบ้าน           

ใต้จรด                      ภูเขาเขตป่าไม้ , ที่ดินของชาวบ้าน

ทิศตะวันออกจรด          อ่างเก็บน้ำและที่สวนของชาวบ้าน

ทิศตะวันตกจรด  ถนนชยางกูร  ระหว่างจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอุบลราชธานี

1.2   ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

nkbegin

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งความก้าวหน้าทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพขึ้นเพื่อจัดการศึกษา และฝึกอบรมอาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

       วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน .. 2540 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ท้องถิ่นห่างไกล

1.3   ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

        nkmap

ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นระยะทาง 33 กม. ห่างจากกรุงเทพมหานคร เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทาง 650 กม. 

 

 

 

Last Updated on Monday, 04 February 2013 23:31

สาส์นจากผู้บริหาร

งานไม่ได้หนักทุกวัน เดี๋ยวก็ได้พักแล้ว : เวลาที่งานล้นมือมักจะทำให้เรารู้สึกท้อ แต่ไม่ว่าจะท้อมากน้อย แค่ไหนงานก็ไม่เสร็จ เพราะเราไม่ได้ลงมือทำมันสักที ลองกำหนดเส้นตายให้กับงานที่เรารับผิดชอบ เริ่มต้นนับหนึ่งและนับก้าวต่อไปจนสำเร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำงาน ได้อย่างมีความสุข

ติดต่อวิทยาลัย

  • ที่อยู่: 119 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
  • โทรศัพทำ์: 042-662564
  • แฟกซ์: 042-662522
  • อีเมลล์: mukdahan02@hotmail.com
You are here: ข้อมูล 9 ด้าน ข้อมูลสถานศึกษา