• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Newsfeeds

ข้อมูลสถานประกอบการในความร่วมมือ

  • PDF

ด้านที่ 8

ข้อมูลสถานประกอบการ

ที่เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

รวมสถานประกอบการที่ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระบบทวิภาคีและ/หรือระบบปกติ

ลำดับที่

แผนกวิชา

จำนวนสถานประกอบการ

1

ช่างยนต์

9

2

ช่างกลโรงงาน

6

3

ช่างไฟฟ้ากำลัง

6

4

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

8

5

การบัญชี

10

6

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11

รวม

50

สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  (แผนกวิชาช่างยนต์)

สถานประกอบการที่ประสานงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร.

1.  อู่ทิพย์เซอร์วิส

73 ม.15 ถ.ชยางกูร  ต.คำอาฮวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000

042-640188

2.  อู่โจ้เจริญยนต์

89  ต.เมืองใหม่  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000

089-7103346

3.  อู่อิสระการช่าง

45  ม. 10  ต.นากอก  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร  49130 

035-350080

4.  อู่เจนการช่าง

176  ม.11  ต.นิคมคำสร้อย  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร  49130

089-4502437

5.  ร้านเอ็มออโต้เซอร์วิส

30  ม.10  ต.นากอก  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร  49130

089-7997337

6.  อู่ลองการช่าง

109  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000

081-7174904

7.  ร้านรุ่งเจริญสมบัติ

16  ม.10  ถ.ชยางกูร  ต.นากอก  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร 49130

-

8.  ร้านนิคมเซียงกง

80  ม.ถ.ชยางกูร  ต.หนองแวงใหญ่  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  49130

-

9.  อู่สมตระกูลกลการ

145/1  ม.10 ถ.ชยางกูร  ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร 49130

-

จำนวน  9  สถานประกอบการ

 

 

 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

สถานประกอบการที่ประสานงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร.

1.  โรงกลึงเฉลิมพล

197  ม.ต.สามแยก  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  35120

-

2.  บริษัทแอค แอนด์ อาร์ ไฮพรีซิซั่นพาร์ท

121/62-63  ม.2 ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230

-

3.  ร้านช่างธรรมกลการ

45  ม.2   ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

-

4.  โรงกลึงเรืองเจริญกลการ

89  ม.12  ต.นิคมคำสร้อย   อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

-

5.  โรงกลึงมีชัยการช่าง

301  ถ.ชยางกูร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49130

-

6.  บจก.เจริญชัยแทรกเตอร์

291  ม.ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000

042-674027

จำนวน  6  สถานประกอบการ

 

 

 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

สถานประกอบการที่ประสานงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร.

1.  เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

ต.นิคมคำสร้อย  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

042-638113

2.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร (สาขาที่ 143)

77  ม.11  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร 49130

042-681091

3.  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค  (ประเทศไทย)  จำกัด

89  ม.ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

035-350080

4.  ร้านไพศาลเซอร์วิส

1234/12 ม.ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 35120

081-2553882

5.  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ม.9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

045-584652

6.  ร้านนิคมเครื่องเย็น

246/1 ม.5 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

086-8528796

จำนวน  6  สถานประกอบการ

 

 

 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

สถานประกอบการที่ประสานงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร.

1.  ร้านรังสิตคอมพิวเตอร์

191  ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

-

2.  ร้านประยูรวิทยุ

2 ม.5 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

-

3.  อู่ศักดิ์ยนต์บริการ

102  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000

-

4.  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย) จำกัด

89  ม.ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

035-350080

5.  ร้านเสียงเจริญวิทยุสื่อสาร

160  ม.1 ถ.สามกุมภา  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

-

6.  ร้าน ป.ทอง คอมพิวเตอร์

304/1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  35120

-

7.  ร้าน พี.เจ.ไอที  เซ็นเตอร์

69/2 ม.1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 35120

-

8.  ร้านสิทธิชัย

อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  49130

-

จำนวน  8  สถานประกอบการ

 

สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  (แผนกวิชาการบัญชี)

สถานประกอบการที่ประสานงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร.

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง

89  ม.ต.กกแดง  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

-

2.  หจก. P&P รอกไฟฟ้า

9/256 ม.1 สิวารัตน์ ต.ยายชา  อ.สามพราน จ.นครปฐม

-

3.  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร

130 ม.5 อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร 49130

-

4.  บริษัท  สหเรือง จำกัด

76  ม.บ.ป่าหวาย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

-

5.  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค  (ประเทศไทย)  จำกัด

89  ม.ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

035-350080

6.  บริษัท  V.A.P  ทนายและบัญชี

400,402,404 ถ.ประชาทิศ แขวงเขตห้วยขวาง กทม.10310

-

7.  ร้านนิคมไฮเทคเซ็นเตอร์

78  ม.5 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

-

8.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโด่

12 บ้านนาโด่น้อย  ต.นาโสก  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49130

-

9.  ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร 49130

-

10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแคน

ต.หนองแคน  อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร

-

จำนวน  10  สถานประกอบการ

 

 

 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย  (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ)

สถานประกอบการที่ประสานงาน

ที่อยู่

เบอร์โทร.

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

ม.บ.หนองหลี่  ต.โชคชัย  อ.นิคมคำสร้อย 49130

-

2.  สหกรณ์นิคมดอนตาล  จำกัด

137  ม.7 ต.ดอนตาล  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120

-

3.  อบจ.มุกดาหาร

อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000

-

4.  อบต.นิคมคำสร้อย

ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

-

5.  โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตำบลบ้านโนนสวรรค์

9 ต.นากอก  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

-

6.  บริษัท  สหเรือง  จำกัด

76  ม.บ.ป่าหวาย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-660401-2

7.  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค  (ประเทศไทย)  จำกัด

89  ม.ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

035-350080

8.  วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

119 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

042-638197

9.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ต.หนองแวง  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

-

10. บริษัท เอ หก หนึ่ง  จำกัด

1221/8-9 ถ.สุขุมวิท61 คลองเตยเหนือวัฒนา กทม 10110

-

11. ร้านคอมพิวเตอร์คลินิค

ม.6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร  40160

-

จำนวน  11  สถานประกอบการ

 

 

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 11:03

สาส์นจากผู้บริหาร

งานไม่ได้หนักทุกวัน เดี๋ยวก็ได้พักแล้ว : เวลาที่งานล้นมือมักจะทำให้เรารู้สึกท้อ แต่ไม่ว่าจะท้อมากน้อย แค่ไหนงานก็ไม่เสร็จ เพราะเราไม่ได้ลงมือทำมันสักที ลองกำหนดเส้นตายให้กับงานที่เรารับผิดชอบ เริ่มต้นนับหนึ่งและนับก้าวต่อไปจนสำเร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำงาน ได้อย่างมีความสุข

ติดต่อวิทยาลัย

  • ที่อยู่: 119 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
  • โทรศัพทำ์: 042-662564
  • แฟกซ์: 042-662522
  • อีเมลล์: mukdahan02@hotmail.com
You are here: ข้อมูล 9 ด้าน ข้อมูลสถานประกอบการในความร่วมมือ