• การแสดงผล : Resolution 1024x768 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ

  • PDF

ด้านที่ 9

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

logomukdahan

สภาพเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหาร (GPP ) ปี ๒๕๕๓ มีมูลค่าเท่ากับ ๑๖,๙๙๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๑,๘๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการผลิตทั้งภาคการเกษตร และภาคนอกการเกษตร ทั้งนี้มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี ๒๕๕๒ เท่ากับ ๔๙,๔๑๖ บาทต่อคนต่อปี

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๓ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการผลิต ๕ สาขาที่สาคัญ คือ สาขาเกษตรกรรม มีมูลค่า ๑,๓๑๕ ล้านบาท สาขาขายส่ง ขายปลีกฯ มูลค่า ๑,๑๗๓ ล้านบาท สาขาการศึกษา มูลค่า ๗๐๔ ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า ๕๙๖ ล้านบาท และสาขาขนส่ง มูลค่า ๔๘๑ ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐.๔๙, ๑๘.๒๗, ๑๐.๙๗, .๒๘ และ ๗.๕๐ ตามลาดับ ทั้งนี้ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด คือ ภาคเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย และยางพารา รองลงมาเป็นกิจกรรมด้านการค้า (การขายส่ง และขายปลีก)

Economic structure

 

ที่มา:http://www.mukdahan.go.th/                                                                                                 >>ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด<<

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 11:31

You are here: ข้อมูล 9 ด้าน ข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ